Hlavní Kostel 100 veršů z biblické paměti pro nedělní školu

100 veršů z biblické paměti pro nedělní školu

bible paměť verše nedělní školaMemorování biblických veršů může být zábavnou součástí cesty víry, i když začínáte s nejmladšími účastníky nedělní školy. Těchto 100 paměťových veršů je seřazeno tak, že začínají jednoduššími verši a postupně rostou složitěji. Užijte si zasazování některých z těchto milovaných veršů do srdcí třídy Nedělní školy.

Skvělé verše o Božím slově

 1. Neboť slovo Boží je živé a aktivní. - Hebrews 4:12 - (Zapamatujte si plnou verzi pro starší studenty)
 2. Neboť slovo Páně je správné a pravdivé. - Žalm 33: 4
 3. Člověk nebude žít pouze z chleba, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. - Matouš 4: 4
 4. Skryl jsem tvé slovo ve svém srdci, abych proti tobě nehřešil. - Žalm 119: 11
 5. Slova Páně jsou bezchybná. - Žalm 12: 6
 6. Nebe a země pominou, ale moje slova nikdy nezmizí. - Matouš 24:35
 7. Vaše slovo je lampou pro mé nohy a světlem na mé cestě. - Žalm 119: 105
 8. Pak poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. - Jan 8:32
 9. Proto každý, kdo slyší tato má slova a uplatňuje je, je jako moudrý muž, který postavil svůj dům na skále. - Matouš 7:24
 10. Čekám na Pána, moje duše čeká a podle jeho slova čeká celá moje bytost. - Žalm 130: 5
 11. Nestačí jen poslouchat slovo, a tak klamete sami sebe. Udělejte, co říká. - James 1:22
 12. Celé písmo je vdechnuto Bohem a je užitečné pro výuku, pokárání, nápravu a výcvik ve spravedlnosti. - 2. Timoteovi 3:16
 13. Jak může mladý člověk zůstat na cestě čistoty? Tím, že žijete podle svého slova. - Žalm 119: 9
 14. Každé Boží slovo je bezchybné; je štítem pro ty, kdo se k němu uchýlí. - Přísloví 30: 5
Formulář pro registraci malé skupiny k registraci ke studiu Bible Zaregistrujte se jako dobrovolník 24 hodin modlitby

Skvělé verše o Božím charakteru / Kristu / Duchu

 1. Pán je ke všem dobrý. - Žalm 145: 9
 2. Jsi Bůh, který vidí. - 1. Mojžíšova 16:13
 3. Neboj se, protože jsem s tebou. - Izajáš 43: 5
 4. Jsem vždy při tobě. - Matouš 28:20
 5. Hospodin je dobrý ke všem. - Žalm 145: 9
 6. Pán vám žehnej a udržuje tě. - Čísla 6:24
 7. Pán dává moudrost. - Přísloví 2: 6
 8. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. - Genesis 1: 1
 9. Nebesa hlásají Boží slávu. - Žalm 19: 1
 10. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navždy. - Hebrejcům 13: 8
 11. Pán bude bojovat za vás; stačí jen zůstat v klidu. - 2. Mojžíšova 14:14
 12. Každý dobrý dárek a každý dokonalý dárek je shora. - James 1:17
 13. Bůh je naše útočiště a síla, stále přítomný v nesnázích. - Žalm 46: 1
 14. Stejný Pán je Pánem všech a bohatě žehná všem, kteří ho vzývají. - Římanům 10:12
 15. Pán je věčný Bůh, Stvořitel konců Země. Nebude unavený ani unavený a jeho porozumění nikdo nedokáže pochopit. - Izaiáš 40:28

Skvělé verše o Ježíši Kristu a Duchu svatém

 1. Není tady, vstal z mrtvých! - Matouš 28: 6
 2. Nedovolte, aby se vaše srdce trápila. Věříte v Boha; věřte také ve mě. - Jan 14: 1
 3. Já jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci kromě mě. - Jan 14: 6
 4. Já a Otec jsme jedno. - John 10:30
 5. „Pojď, následuj mě,“ řekl Ježíš, „a já tě pošlu ven lovit lidi.“ - Matouš 4:19
 6. A určitě jsem s vámi vždy, až do samého konce věku. - Matouš 28:20
 7. Stejným způsobem nám Duch pomáhá v naší slabosti. - Římanům 8:26
 8. Nyní je Pán Duchem a kde je Duch Páně, tam je svoboda. - 2. Korinťanům 3:17
 9. Ale Obhájce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve mém jménu, vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. - Jan 14:26
 10. Zloděj přichází jen proto, aby ukradl a zabil a zničil; Přišel jsem, že mohou mít život a mít ho naplno. - Jan 10:10
 11. Bůh totiž neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět skrze něho zachránil. - Jan 3:17
 12. Neboť mzdou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. - Římanům 6:23
 13. Ale Bůh nám k tomu ukazuje svou vlastní lásku: Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšníci. - Římanům 5: 8
 14. Říkal jsem vám tyto věci, abyste ve mně měli mír. Na tomto světě budete mít potíže. Ale vezměte si srdce! Překonal jsem svět. - Jan 16:33
 15. Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, předpuštění, laskavost, dobrota, věrnost, jemnost a sebeovládání. Proti takovým věcem neexistuje žádný zákon. Galaťanům 5: 22--23

Verše o naší reakci na Boha a na to, kdo jsme kvůli němu

 1. Milujte se navzájem. - 1. Jana 3:23
 2. Modlete se nepřetržitě. - 1. Tesaloničanům 5:17
 3. Chválím vás, protože jsem ustaraně a úžasně stvořen. - Žalm 139: 14
 4. To vše mohu dělat skrze Toho, který mi dává sílu. - Filipanům 4:13
 5. Buďte zticha a vězte, že jsem Bůh. - Žalm 46:10
 6. Budu tě chválit, Pane, z celého srdce. - Žalm 138: 1
 7. Důvěřujte v Pána celým svým srdcem. - Přísloví 3: 5
 8. Radujte se vždy v Pánu. Řeknu to znovu: Radujte se! - Filipanům 4: 4
 9. Pán to udělal právě dnes; radujme se dnes a buďme rádi. - Žalm 118: 24
 10. Poděkujte Pánu, protože je dobrý. Jeho láska trvá věčně. - Žalm 136: 1
 11. Ať všechno, co má dech, chválí Pána. - Žalm 150: 6
 12. Když se bojím, důvěřuji Ti. - Žalm 56: 3
 13. Vrhněte na něj veškerou svou úzkost, protože se o vás stará. - 1. Petra 5: 7
 14. Jsi světlo světa. - Matouš 5:14
 15. Věřte v Pána Ježíše Krista a budete spaseni. - Skutky 16:31
 16. To je láska k Bohu: dodržovat jeho příkazy. - 1. Jana 5: 3
 17. Bojte se Boha a dodržujte jeho přikázání. - Kazatel 12:13
 18. Cokoli děláte, dělejte to všechno pro slávu Boží. - 1. Korinťanům 10:31
 19. Musíme poslouchat spíše Boha než lidské bytosti. - Skutky 5:29
 20. Důvěra v Pána navždy, protože Pán, Pán sám, je věčná skála. - Izajáš 26: 4
 21. Buďte silní a odvážní. Nebojte se, nedejte se odradit, protože Pán, váš Bůh, bude s vámi, kamkoli půjdete. - Joshua 1: 9
 22. Budete milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce a z celé své duše a ze všech svých sil. - 5. Mojžíšova 6: 5
 23. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je správné. Cti svého otce a matku, což je první přikázání slibem. - Efezanům 6: 1
 24. Vyznáváme-li své hříchy, je věrný a spravedlivý a odpustí nám naše hříchy a očistí nás od veškeré nespravedlnosti. - 1. Jana 1: 9
 25. Každý z vás by měl dát to, co jste se ve svém srdci rozhodli dát, neochotně nebo pod nátlakem, protože Bůh miluje veselého dárce. - 2. Korinťanům 9: 7
 26. Drahé děti, jste od Boha a přemohli jste je, protože Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je na světě. - 1. Jana 4: 4
 27. Protože Duch, kterého nám Bůh dal, nás nedělá plachými, ale dává nám sílu, lásku a sebekázeň. - 2. Timoteovi 1: 7

Verše o božské povaze

 1. Buďte k sobě laskaví a soucitní, odpouštějte si navzájem, stejně jako v Kristu Bůh odpustil vám. - Efezanům 4:32
 2. Milujeme, protože On nejprve miloval nás. -1 Jan 4:19
 3. Děti, ve všem poslouchejte své rodiče. - Kolosanům 3:20
 4. Milujte svého bližního jako sebe sama. - Matouš 22:39
 5. Čestný svědek neklame, ale falešný svědek vylévá lži. - Přísloví 14: 5
 6. Nesuďte, jinak budete souzeni i vy. - Matouš 7: 1
 7. Zaměřte se na věci výše, ne na věci pozemské. - Kolosanům 3: 2
 8. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo poselství. - Kolosanům 3:16
 9. Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. - Římanům 10:13
 10. Všichni zhřešili a nedosahují slávy Boží. - Římanům 3:23
 11. Dělejte ostatním tak, jak byste je nechali dělat vám. - Lukáš 6:31
 12. Nenechte se zmýlit: Špatná společnost poškozuje dobrý charakter. - 1. Korinťanům 15:33
 13. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. - Matouš 6:24
 14. Kráčejte s moudrými a staňte se moudrými, protože společník bláznů utrpí škodu. - Přísloví 13:20
 15. Buďte radostní v naději, trpěliví v soužení, věrní v modlitbě. - Římanům 12:12
 16. Buďte k sobě laskaví a soucitní, odpouštějte si navzájem, stejně jako v Kristu Bůh odpustil vám. - Efezanům 4:32
 17. Nesledujeme tedy to, co je vidět, ale to, co je neviditelné. Neboť to, co je vidět, je dočasné, ale to, co je neviditelné, je věčné. - 2. Korinťanům 4:18
 18. Nenechte se oklamat: Boha nelze zesměšňovat. Muž sklízí, co zasel. - Galaťanům 6: 7
 19. Nedovolte, aby z vašich úst vyšla nějaká nepříznivá řeč, ale pouze to, co je užitečné pro budování ostatních podle jejich potřeb, aby to mohlo prospět těm, kteří poslouchají. - Efezanům 4:29
 20. Hospodin bdí nad cestou spravedlivých, ale cesta ničemných vede ke zničení. - Žalm 1: 6
 21. Nedělejte si starosti s ničím, ale v každé situaci, modlitbou a prosbou, s díkůvzdáním, předložte své žádosti Bohu. A Boží pokoj, který přesahuje veškeré porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši. - Filipanům 4: 6--7
 22. Nebojte se proto o zítřek, protože zítra se budete starat o sebe. Každý den má dost vlastních potíží. - Matouš 6:34

Delší pasáže - výuka v sekcích

 1. Charakter a schopnosti Boží - Izajáš 40: 13–31
 2. 10 přikázání - Exodus 20: 1--17
 3. Největší přikázání - Matouš 22: 37–40
 4. Pán je náš pastýř - Žalm 23: 1–6
 5. Otčenáš - Matouš 6: 9-13
 6. Utrpení v Kristu - Římanům 5: 1–5
 7. Kompletní Boží brnění - Efezanům 6: 13–18

Stojí za to pamatovat si Boží slovo v každém věku a dát dětem dárek, který bude stále dávat. Izajáš 55: 10–11 nás povzbuzuje, že Boží slovo zhasne a vždy dosáhne toho, co k tomu Bůh potřebuje. Vždy!

bezplatné hry na psn červenec 2017

Julie David je vdaná za bohoslužbu a po 20 letech ve službě spolu se třemi dcerami stále rozvíjí něžnou rovnováhu silné kůže a laskavého srdce. Vede malou skupinu středoškolských dívek.
DesktopLinuxAtHome usnadňuje organizaci kostela.


Zajímavé Články